نشست دوستانه مدیران و نمایندگان شرکت رویا طرح داخلی-گروه اول

نشستی دوستانه با گروهی از نمایندگان با حضور جناب آقایان تمیزکار، نیکزاد و هویت طلب.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی