لطفا با تکمیل فررم نظرسنجی، ما را در خدمت رسانی بهتر یاری فرمایید.

فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی

1- وقت شناسی
2- حضور به موقع در محل کـار
3- اتمـام پـروژه در زمـان مقــرر
4- عدم ترک محل کار بدون هماهنگی
5- پرهیز از اتلاف وقت در حین انجام کار
6- دقت در انجام کار
7- سلیقه و نظافت در کار
8- اندازه گیری درست و دقیق
9- دقت و صحت در انجـام کـار
10- نصب طبـق پـالن طـراحی شـده
11- مسئولیت پذیری
12- امانتداری در محیط پـروژه
13- عـدم خسارت بـه محیط پـروژه
14- نظافت محیط پروژه بعد از پایان کار
15- عدم استعمال دخانیات در محیط پروژه
16- توانایی های اجتماعی
17- رفتار مؤدبانه در محیط پروژه
18- عـدم مشـاجره در محیط پروژه
19- برخورد خوشرویانه در محیط پروژه
20- ظاهر مرتب و آراسته در محیط پروژه