خانه کبوتر اثر دفتر معماری فتوره‌چیانی به عنوان ساختمان سال ایران 96 انتخاب شد.

جمعی از معماران حرفه ای و اهالی رسانه از پروژه چند عملکردی خانه کبوتر در روز پنج شنبه 27 اردیبهشت 97 بازدید کردند.در این گردهمایی فیلمی از بازدید داوران و نحوه امتیازدهی پخش شد.در ادامه برادران فتوره چیان ضمن تشکر از بازدیدکنندگان داستان طراحی خانه کبوتر را بیان کردند و علت به کار بردن المان هایی چون عشق و کبوتر در طراحی این پروژه را نیز توضیح دادند.
جایزه‌ی ساختمان سال ایران
باحمایت انحصاری شرکت رویا طرح داخلی

☎️02125991

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی