در جلسه ای آموزشی که با حضور کلیه پرسنل شرکت رویا طرح داخلی در شوروم مرکزی تشکیل گردید. آقای دکتر هویت طلب، مشاور مدیریت در رابطه با شرکتهای فرآیند مدار و پروسه گذر از مرحله وظیفه مدار توضیح دادند. در طی جلسه تلاش شد که در بین پرسنل شرکت شناختی نسبت به فرآیند مداری ایجاد گردد.آقای تمیزکار مدیریت شرکت، به مثالهایی عینی اشاره کردند که مطلب برای شنوندگان قابل هضم گردد.

پرسنل شرکت سوالاتی در رابطه با آینده شرکت های فرآیندمدار پرسیدند که مدیریت شرکت و آقای دکتر هویت طلب در ادامه جلسه در این رابطه توضیحاتی را ارائه نمودند.
جدیدترین محصولات شرکت رویا طرح داخلی

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی