نمایندگی یزد نوآوران

  • نام مجموعه: فروشگاه مانلی
  • تلفن: 09015353023 و 03536222192
  • مدیریت مجموعه: آقای زارع
  • آدرس: ایرانشهر، بعداز هنرستان شهید رجایی، گوچه 13شهید مشعلچی