پوستر کاغذ دیواری Lisboa 73220148

مشخصات محصول
پهنا : 272 سانتی متر ( 4 پنل 68 سانتی متر )
ارتفاع : 3 متر

پهنا : 136 سانتی متر ( 2 پنل 68 سانتی متر )
ارتفاع : 3 متر

طرح های کاتالوگ: 1202-73220148

نمایش تمام کدهای: Lisboa