تماس با مدیران شرکت رویا طرح داخلی

نام و نام خانوادگیسمت   داخلی  پشتیبان داخلی پشتیبان 
جناب آقای محمدجواد نیکزاد مدیر فروش پروژه 410 آقای توسلی  499
جناب آقای مرتضی صدیقی مدیر فنی 403
جناب آقای احمد درخشان مدیر مالی 412 خانم ساجدی 406
 جناب آقای جعفر مرتضویمدیر منابع انسانی 422  خانم کامیاب 410
جناب آقای علی هاشمی سیاوشانی مدیر بازرگانی 415 آقای جهروتی 416
جناب آقای مجید رحمی سرپرست بازاریابی 430
جناب آقای امیرحسین تاجیکمدیر نمایندگی 423خانم نوروزیان 405
جناب آقای میثم نصیری سرپرست پروژه های مسکونی 409آقای توسلی 499
سرکار خانم نازنین میرمعصوم سرپرست پروژه های اداری 407 آقای توسلی 499
سرکار خانم الناز امین شانجانی سرپرست شوروم 450
جناب آقای محمدرضا جعفریمدیر انبار56540488

در صورت نیاز با شماره 22610001-021 تماس حاصل فرمایید.