همایش ماده، معماری، خیال در حاشیه نمایشگاه بنای همدلی مشهد

همایش ماده، معماری، خیال در حاشیه نمایشگاه بنای همدلی مشهد با حضور جناب آقای تمیزکار و جمعی از اساتید و معماران برجسته.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی