فرم نظرسنجی

لطفا با ارائه پیشنهادات و انتقادات، ما را در خدمت رسانی بهتر یاری فرمایید.
نام و نام خانوادگی:
آدرس پست الکترونیک:
 • 1- وقت شناسی
 • 2- حضور به موقع در محل کـار
 • 3- اتمـام پـروژه در زمـان مقــرر
 • 4- عدم ترک محل کار بدون هماهنگی
 • 5- پرهیز از اتلاف وقت در حین انجام کار
 • 6- دقت در انجام کار
 • 7- سلیقه و نظافت در کار
 • 8- اندازه گیری درست و دقیق
 • 9- دقت و صحت در انجـام کـار
 • 10- نصب طبـق پـالن طـراحی شـده
 • 11- مسئولیت پذیری
 • 12- امانتداری در محیط پـروژه
 • 13- عـدم خسارت بـه محیط پـروژه
 • 14- نظافت محیط پروژه بعد از پایان کار
 • 15- عدم استعمال دخانیات در محیط پروژه
 • 16- توانایی های اجتماعی
 • 17- رفتار مؤدبانه در محیط پروژه
 • 18- عـدم مشـاجره در محیط پروژه
 • 19- برخورد خوشرویانه در محیط پروژه
 • 20- ظاهر مرتب و آراسته در محیط پروژه