تماس با مدیران

در صورت نیاز با شماره 22610001-021 تماس حاصل فرمایید.


نام و نام خانوادگی سمت    داخلی   پشتیبان  داخلی پشتیبان 
جناب آقای محمدجواد نیکزاد  مدیر فروش پروژه  210  آقای توسلی   209
جناب آقای مرتضی صدیقی  مدیر فنی  103  آقای موسویان  124
جناب آقای احمد درخشان  مدیر مالی  312  آقای خسروی  206
جناب آقای علی هاشمی سیاوشانی  مدیر بازرگانی  115  آقای بهرامی  116
سرکار خانم الهامه حسین زاده  مدیر بازاریابی  130  خانم محمدزاده 125
جناب آقای امیرحسین تاجیک سرپرست نمایندگی  154 خانم فریدنی  105
جناب آقای میثم نصیری  سرپرست پروژه های مسکونی  109 خانم سیادتی  121
سرکار خانم نازنین میرمعصوم  سرپرست پروژه های اداری  107  آقای توسلی   209
سرکار خانم مونا زرین  سرپرست شوروم  150 خانم امین شانجانی 151
جناب آقای محمدرضا جعفری سرپرست انبار 56540488