دقایقی با آقای کامیاب پرنیانچی در رویداد Surface Show 2021

سخنانی از جناب آقای کامیاب پرنیانچی بنیان‌گذار دفتر معماری KPAR درباره اهمیت حضور مشاور درکنار معمار و کارفرما.

رویا طرح داخلی در شبکه های اجتماعی