پادری آلومینیومی موکت و فرچه

پادری با نوارهای موکت و فرچه