پادری آلومینیومی لاستیکی

پادری با نوارهای لاستیک شیاردار