راهنمای نصب چوب فضای بیرون

مراحل نصب Mosaic

 

مرحله اول : سطح رویه را با هم هماهنگ کنید.
مرحله دوم : کلیپس ها را به یکدیگر متصل کنید.
مرحله سوم : فشار دهید- آماده است!



مراحل نصب Maxi