راهنمای نصب دیوارکوب


مراحل نصب دیوارکوب Millionaire Wall

§   مطمئن شوید که سطح دیوارکوب کاملا تمیز باشد

§   به کمک خط کش و مداد موقعیت مناسب پنل ها را بر روی دیوار مشخص کنید

§   پدهای چسب را در پشت دیوارکوب بچسبانید

§   برای استحکام بیشتر می توانید از چسب بیشتری استفاده کنید

§   پنل دیوار کوب را در موقعیت مشخص شده نصب کنید