راهنمای نصب پارکت چوبی


نصب پارکت چوب طبیعی

 

§ یک کف پارکت تازه کار شده در شرایط آب و هوایی مناسب ( دمای 18 تا 24 درجۀ سانتیگرادو با 40% تا 60% رطوبت هوا ) و تهویۀ کافی،  حداقل به 24 تا 48 ساعت زمان نیاز دارد تا برای راه رفتن آماده شود. در طول این مدت، پارکت‌های چوبی نصب‌شده نباید با چیزی پوشانده شوند.

§  در مدت 2 تا 3 هفتۀ اول پس از نصب، پارکت چوبی را از رطوبت دور نگه دارید.