مقایسه محصول


LTU49919
عنوانLTU49919
برندTorlys me
رنگ بندی
توضیحاتTreviso Sand
لبه های مورب شده در چهار وجه
تهیه شده از چرم صدردرصد طبیعی
طول : 388 میلی متر
عرض : 388 میلی متر
ضخامت : 10.5 میلی متر
حذف